VỀ

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Bạn có phải

  • đã là đại lý nhưng chưa gửi học sinh sang New Zealand?
  • đã gửi học sinh đến New Zealand, nhưng cần thêm sự giúp đỡ và hỗ trợ trong việc làm việc với các trường học và hỗ trợ học sinh của bạn khi ở đây?
  • nhận được câu hỏi về việc di cư đến New Zealand, nhưng không được cấp phép để cung cấp sự trợ giúp đó?
  • Quan tâm đến việc quảng bá New Zealand thông qua hợp tác với các hội thảo và hội chợ, đồng thời sử dụng các mạng truyền thông xã hội rộng lớn của chúng tôi để cùng nhau tiếp thị thương hiệu của chúng tôi?

Hãy tham gia cùng chúng tôi – trở thành đối tác của Choose New Zealand.

Nếu bạn muốn hợp tác với Choose New Zealand, vui lòng truy cập trang web đối tác của chúng tôi: http://partner.choosenewzealand.com hoặc gửi email tới partner@choosenewzealand.com

Tìm kiếm một giáo dục hoặc chuyên gia nhập cư?