Did you know your browser is out of date?

To get the best possible experience using our website we recommmend that you upgrade to a newer version or other web browser. IE8 is no longer supported. A list of the most popular web browsers can be found below. Click on the links to get to the download page.

<br>Learn in the world's best destination <br>Learn in the world's best destination

Learn in the world's best destination

Địa điểm học tập

Cung cấp đa dạng cho môi trường học tập lý tưởng

Chúng tôi bảo đảm cung cấp môi trường học tâp tốt nhất với chính sách hỗ trợ giúp đỡ học sinh sinh viên tốt nhất trong đúng tiêu chuẩn của Bộ giáo dục New Zealand

Từng trường học bạn sẽ có trải nghiệm riêng có, chẳng hạn với trường học ở xa thành phố thì quy mô lớp học nhỏ hơn hoặc khối trường phổ thông ở các thành phố lớn thì sẽ có nhiều các môn học hơn để lựa chọn. Các trường Cao đẳng nghề đạo tạo đa dạng chuyên về nghề nghệp để dễ kiếm việc làm đến các trương đại học lớn đào tạo cán bộ nghiên cức, quản lý…

New Zealand khuyến khích nhập cư người có trình độ từ nhiều quốc gia. Phần lớn các trường học và học viện ở đây đều có khóa tiếng Anh (ESOL) giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh nhanh chóng để đạt tiêu chuẩn vào học khóa chính chuyên ngành.

Bạn có thể tìm được trường học hợp với yêu cầu về ngành nghề bạn muốn tại đây dễ dàng. Nếu bạn được phép đi làm bán thời gian trong thời gian học tập, bạn có thể chọn trường tại thành phố và vùng để dễ dàng kiếm được việc làm đúng với chuyên ngành bạn đang theo học. Đó sẽ là lợi thế đối với các trường ở New Zealand

Điểm nổi bật của trường