Did you know your browser is out of date?

To get the best possible experience using our website we recommmend that you upgrade to a newer version or other web browser. IE8 is no longer supported. A list of the most popular web browsers can be found below. Click on the links to get to the download page.

Chọn đúng khóa học

Showing 1 - 1 out of 1 results

Thạc sĩ Quản lý Ứng dụng kinh doanh

Thạc sĩ Quản lý Ứng dụng kinh doanh, EIT (Auckland)

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Ứng dụng kinh doanh và các Văn bằng sau đại trong quản lý ứng dụng cho phép những sinh viên đã hoàn thành bằng cử nhân kinh doanh, hoặc tương tự, để đạt được một bằng cấp sau đại học trong quản lý áp dụng khu vực. 

Cấp độ của khóa họcMasters Degree
Loại nghiên cứuFull Time
VùngAuckland
Thời gian học1.5 years
Thời gian nhập học16 March, 17 August
Học phí25,000